Privacyverklaring

Healingpraktijk Nelumbo Healingpraktijk Nelumbo, gevestigd aan Lijsterstraat 2, 9422 KA Smilde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.geavandenbosch.nl/ Lijsterstraat 2, 9422 KA Smilde 06-45953460

Gea van den Bosch is de Functionaris Gegevensbescherming van Healingpraktijk Nelumbo. Zij is te bereiken via info@geavandenbosch.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Healingpraktijk Nelumbo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer

– BSN (soms)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Healingpraktijk Nelumbo noteert bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou omtrent je gezondheid als je via jouw bedrijf bij mij een behandeling ontvangt. Dit heeft enkel tot doel om rekening te kunnen houden met eventuele kwetsbaarheden. Uiteraard is deze informatie strikt vertrouwelijk en zal niet worden gedeeld met je werkgever of iemand anders dan jezelf.
Verder wordt het BSN genoteerd van budgethouders als ik vanuit een Persoonsgebondenbudget u verzorg of begeleid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Healingpraktijk Nelumbo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Omtrent gezondheid om rekening te kunnen houden met eventuele kwetsbaarheden, maar alleen
als je via jouw bedrijf een behandeling ontvangt.

– De budgetverstrekker vereist ten behoeve van de facturering dat het BSN van een budgethouder wordt vermeld ten behoeve van haar eigen administratie.
– Healingpraktijk Nelumbo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Healingpraktijk Nelumbo neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Healingpraktijk Nelumbo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens (alle categorieën) > Bewaartermijn > 7 jaar indien er sprake is van wettelijke verplichtingen
Persoonsgegevens (alle categorieën) > Bewaartermijn < 4 weken indien er sprake is van het invullen van een contactformulier of ander contact dat niet heeft geresulteerd in behandeling.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Healingpraktijk Nelumbo verstrekt informatie uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Informatie omtrent gezondheid beschouw ik als strikt vertrouwelijk en zal niet worden gedeeld met je werkgever of iemand anders dan jezelf.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Healingpraktijk Nelumbo gebruikt alleen technische en functionele cookies. We maken geen gebruik van Google Analytics of van een vergelijkbare dienst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we social media cookies zodat je vanuit de website door kunt schakelen naar ons account op social media. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Healingpraktijk Nelumbo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@geavandenbosch.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken.

Healingpraktijk Nelumbo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Healingpraktijk Nelumbo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@geavandenbosch.nl